Emigranter i svenska kyrkböcker

Databasen innehåller emigranter registrerade från svenska kyrkböcker från mer än 2 300 församlingar runtom i landet. Antal poster i databasen är (26/8 -14) 1 279 143 poster. Omfattningen är uppskattningsvis drygt ¾ av alla emigranter som lämnade Sverige. Databasens uppgifter är hämtade ur de svenska kyrkoarkivens utflyttnings- och husförhörslängder och från rotemansarkiven för delar av Stockholm. Till detta finns i en del fall information från andra källor och länkar till andra arkiv, t ex Svenskamerikanska kyrkböcker och tidningsnotiser. Databasen är systematiskt genomgången från cirka 1836 – 1895 för alla län i Sverige utom Uppsala, Norrbotten och Stockholm. I dessa län finns varierande mängder, detta beror på att man inte har utfört någon heltäckande registrering. I många län finns material framtaget efter 1895, några län registreras just nu, se längre ner för mer information om vilka det gäller.

Databasen är framtagen genom olika projekt runtom i Sverige, främst under de senaste 20 åren. Ledande för den nationella samordningen av alla registreringsprojekt var Svenska Emigrantinstitutet i Växjö som höll ihop projektet och tillsåg att en slutprodukt kunde tas fram. Materialet har funnits på marknaden tidigare i CD-format, då med namnet ”Emibas”. Mycket av det material som ligger i databasen kommer från Emibas-skivan, men stora mängder är uppdaterat och exempel nya registreringsprojekt har påbörjats. Målet är att åstadkomma en heltäckande databas för Sverige.

Antal poster fördelat länsvis ser ut som följer (26 aug -14):

Blekinge 48 561
Gotland 8 518
Gävleborg 52 384
Göteborgs och Bohus 86 071
Halland 39 588
Jämtland 25 446
Jönköping 79 416
Kalmar 75 568
Kopparberg 52 208
Kristianstad 59 730
Kronoberg 47 648
Malmöhus 86 194
Norrbotten 14 132
Skaraborg 64 526
Stockholm 75 609
Södermanland 8 135
Uppsala 3 919
Värmland 134 739
Västerbotten 10 812
Västernorrland 40 822
Västmanland 17 026
Älvsborg 97 111
Örebro 55 514
Östergötland 81 537
Historik om några av de registreringsprojekt som bidrag med data till databasen följer:

Gävleborgs län

Databasen började byggas 1995 och var klar 2000. Både emigranter och immigranter registrerades samtidigt. Arbetet skedde i form av ett arbetsmarknadsprojekt i Ovanåkers kommun åren 1995-1997, sedan som EU-projekt till och med år 2000.

Källmaterial var kyrkböckerna (husförhörs- och flyttlängder) på mikrokort, först lånade av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö som sedan lämnades tillbaka 2001 då databasen var klar. Motsvarande uppsättning mikrokort köptes då från SVAR.

Vissa församlingar har granskats och kompletterats i samarbete med lokala projekt, föreningar och privata forskare, bland annat i Färila, Hille, Järbo, Järvsö, Ljusdal och Ockelbo. Databaserna har också kompletterats med uppgifter från CD-EMIGRANTEN och Bishop Hill Settlers med uppgifter om destination.

Tidsperioden som bearbetats är 1840- omkring 1920 beorende på vilken tidsperiod församlingsböckerna omfattar.

Geografiskt omfattar databasen hela Gävleborgs län, där både Hälsingland och Gästrikland ingår.

Göteborgs och Bohuslän

Databasen omfattar cirka 53 000 emigranter, vilka vid utvandringen var skrivna i dåvarande Göteborg.

Databasen inrymmer följande församlingar från slutet av 1700-talet till 1950:

Göteborgs Annedal 1908-1950 Göteborgs Domkyrko 1795-1950 Göteborgs Gamlestad 1883-1950 Göteborgs Garnison 1786-1926 Göteborgs Haga 1883-1950 Göteborgs Hospital 1804-1883 Göteborgs Johanneberg 1929-1950 Göteborgs Karl Johan 1827-1950 Göteborgs Kristine 1783-1950 Göteborgs Marieberg 1820-1824 Göteborgs Masthugg 1908-1950 Göteborgs Oscar Fredrik 1883-1950 (med Göteborgs Masthugg -1908) Göteborgs Vasa 1908-1950 Lundby 1830-1950 Nya Varvet 1827-1926 Örgryte 1833-1950

Databasen innehåller bland annat följande uppgifter: efternamn, förnamn, kön, civilstånd, yrke/titel, destination, uppgift om medresenärer, födelsetid, -församling och -län, hemförsamling och -adress, inflyttningsförsamling, -län och -tid samt i vissa fall föräldrarnas namn.

Uppgifterna har hämtats ur kyrkobokföringens utflyttningslängder och församlingsböcker. Aktmaterialet förvaras på landsarkivet i Göteborg och kan vid hänvisning i databasen sökas där. I samband med framtagandet av uppgifterna har de äldre personakterna bearbetats och kompletterats med uppgifter om inflyttning och föräldrar med mera. Detta arbete pågår kontinuerligt. Uppgifterna i akten finns i viss utsträckning till- gängliga som ett särskilt textfält i databasen.

Vid inmatningen av uppgifterna i databasen har personnamn i viss mån normaliserats, så till exempel har genomgående K ersatts med C i Karl, Karin och så vidare, W ersatts med V och son-namn har skrivits med två s (se dock i detta sammanhang beskrivningen av programmets sökfunktioner). Vidare har gammalstavningen slopats.

Databasen har tagits fram av forskningsprojektet Göteborgs-Emigranten.

Orust

Materialet är framtaget genom studiecirklar under åren 1997 fram till år 2005 och innefattar emigranter från församlingarna Torp, Myckleby, Långelanda, Röra, Stala, Tegneby, Morlanda och Mollösund. Det saknas uppgifter från Gullholmen, Käringön och del av Skaftö församling som tidigare tillhörde Morlanda församling. De första emigranterna är från 1790-talet och de sista som vi registrerat är från början av 1930-talet. Från Orust emigrerade ungefär 1700 personer, några begärde utflyttning andra bara försvann eller rymde av från någon båt som de mönstrat på. Databasen innehåller emigranter som begärt utflyttning från Orust. Emigranter som är födda på Orust men begärt utflyttningsbevis från Göteborg hänvisar vi till deras databas. Det kan finnas uppgifter som ej är korrekta, men vi är tacksamma för rättningar eller korrigeringar av dessa emigranter.

Värmlands län

Materialet från Värmland kommer dels från Värmlands kyrkbokföring, utflyttningsböcker och husförhörslängder, dels från Emigrantregistrets arkiv. Det arkivet består av bland annat emigrantlängder (som också har sitt upphov i kyrkböcker), samt uppgifter som genom åren kommit Emigrantregistret tillhanda på olika sätt.

Alla församlingar som tillhör eller har tillhört landskapet Värmland är medtagna såsom Södra Råda (Skaraborg), Karlskoga (Örebro) osv. Emigration till samtliga länder är medtagen.

Tidsperioden för registreringen ur kyrkoarkiv, löper med början från det husförhör som omfattar 1840 fram till cirka 1895. Tidsperioden för registrering från emigrantlängderna varierar kraftigt mellan olika församlingar. Många går fram till cirka 1930 andra ännu längre. Detta som en förklaring till varför uppgifterna kan vara mycket varierande från församling till församling.

Sammanlagt finns cirka 126 000 emigranter registrerade.

Västernorrlands län

Databasen började byggas av ett projekt i Västernorrland, men överlämnades till Migranternas Hus då det ursprungliga projektet lades ned. Registreringsarbetet gjordes parallellt med registreringen av Gävleborgs län i mån av tid från mitten av 1990-talet. Örnsköldsviks kommun registrerades av en privatperson som ett arbetsmaknadsarbete. Databasen var klar 2005. Både emigranter och immigranter registrerades samtidigt. Arbetet skedde i form av ett arbetsmarknadsprojekt i Ovanåkers kommun åren 1995-1997, sedan som EU-projekt till och med år 2003. 2004 övertogs ansvaret för verksamheten av OKAB, Ovanåkers kommuns näringslivsaktiebolag.

Källmaterial var kyrkböckerna (husförhörs- och flyttlängder) på mikrokort lånade av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. De lämnades tillbaka 2005 då databasen var klar.

Tidsperioden som bearbetats är 1840- omkring 1920 beroende på vilken tidsperiod församlingsböckerna omfattar.

Geografiskt omfattar databasen hela Västernorrlands län, där både Medelpad och Ångermanland ingår.

Örebro län

Emigrantregistrering för Örebro län påbörjades i föreningen Örebro läns Emigrantregisters regi på 1980-talet och fullföljdes i större skala på 1990-talet i ett projekt som var ett samarbete mellan Örebro stadsarkiv och föreningen Örebro släktforskare. Resultatet blev det Emigrantregister för Örebro län som nu finns tillgängligt för alla intresserade på stadsarkivet i Örebro.

Tidsperioden som registrerats är 1840-1930. Registrering har gjorts av emigration till samtliga länder. Även personer med noteringar i kyrkböckerna av typen ”Vistas i Amerika” är medtagna.

Alla församlingar som tillhör eller har tillhört Örebro län är medtagna, t.ex. Götlunda (U), Nysund (värmlandsdelen) (S), Tived (T), Finnerödja(T). Undantag Bjurkärn (S) som ej är medtagen.

Registret innehåller cirka 49 000 emigranter.

Nya uppgifter och nytt material tillförs löpande som bilagor till emigrantregistret i Örebro. Varje vecka inkommer nytt material som brev, foton, levnadsberättelser, tidningsartiklar, kontaktuppgifter till levande släktingar i Amerika m.m. Kompletterande registrering görs även när uppgifter om emigranterna återfinns i andra databaser, som register över bouppteckningar, svensk-amerikanska kyrkböcker, svensk-amerikanska tidningar, passagerarlistor m.m.