Den danska emigrantdatabasen

Emigrationslistor sammanställda från 1869-1940 av Köpenhamns polis. Dessa listor uppger namn, senaste bostad, ålder emigrationsår och emigrantens första destination från Danmark. Registren har tillgängliggjorts för åren 1869 till 1908 (394.000 emigranter). Den danska emigrationsdatabasen sammanställd av Det Danske Udvandrerarkivet och Aalborgs Stadsarkiv.

Det danska emigrationsmaterialet och databasen

Efter ett antal skandaler där intet ont anande emigranter såg sig lurade av danska emigrationsagenter, upprättade danska parlamentet striktare regler 1 maj 1868. Enligt den nya lagen var det Köpehamnspolisens uppgift att godkänna och kontrollera alla danska emigrationsagenter och även godkänna samtliga sjöfartsbiljetter tryckta i Danmark. Som en extra säkerhetsåtgärd kopierades varje biljett i särskilda liggare och blev därmed Köpenhamnspolisens register över emigranter. Total 90 volymer sammanställdes, där varje emigrant registrerades på samma sätt. Trots det mycket nogsamma arbetet är registren tidskrävande att använda, då det finns två typer av liggare. En för de som hade direktresa från Köpenhamn, och en särskild för de som reste indirekt. I varje register är emigranterna införda årsvis i någotsånär alfabetisk ordning efter första bokstaven i vederbörandes efternamn.

Den danska utvandrardatabasen

Trots att polisregistren är svåranvända i sitt originalutförande, var materialet i kraft av sin enhetliga form det självklara valet vid en elektronisk databehandling. De första insatserna med att koda material bedrevs av Kristian Hvidt vid en tidpunkt då dataprocessering var i embryostadiet. Dessvärre inkluderar inte dessa första ansträngningar person- och platsnamn. Personnnamn är emellertid en grundförutsättning för att hantera genealogifrågor och för att göra personjämförelser gentemot de amerikanska passagerarlistorna. Därför började Det Danske Udvandrerarkivet år 1990 arbetet med att sammanställa en databas innehållandes all information i polisregistren över samtliga danska emigranter. I dagsläget har vi information lagrad för 394.000 personer som emigrerat mellan 24 maj 1868 och December 1908. För varje emigrant har 13 informationsuppgifter tagits ur registret: förnamn, efternamn, yrke, familjestatus, ålder, födelseplats (från 1899 och framåt), senast kända bostad, (För danska emigranter, för utländska endast land) emigrantagentens namn, biljettnummer, registreringsdatum för biljett, skeppets namn (Endast för direktresenärer från Köpenhamn) destination och om aktuellt, annullerande av biljett. Utöver detta används 11 koddatabaser för sökmöjligheter.

Källa

Landsarkivet for Sjælland, Københavns Politis Udvandrersager 1868-1940: lb.nr. 21-58 Direkte udvandrere; 198-248 Indirekte udvandrere; 59-196 Skibsekspeditioner med passagerlister.