Den åländska emigrantdatabasen

Emigrationslistor sammanställda av uppgifter från tidningen Åland i tidsperioden 1892-1985. Databasen innehåller cirka 1 900 poster, flera tillkommer löpande. Arbetet utförs av Ålands Emigrantinstitut.

Den största emigrationsvågen från Åland inföll mellan åren 1893 – 1924 då ca 7.200 eller ungefär 1/4 av den åländska befolkningen löste ut pass. Alla passuttagare emigrerade förvisso inte. Emigrationsstatistiken är också svårberäknad p.g.a. att många återvändare for ut på nya resor och förekommer sålunda flera gånger i längderna. Å andra sidan förekom det även en stor inofficiell emigration genom sjömän som rymde i utländska hamnar eller emigranter som reste via ett annat land, vanligen Sverige. Den stora amerikaemigrationen årtiondena kring 1900 är den mest anmärkningsvärda åländska emigrationsrörelsen i modern tid.