Bakgrund

Under åren 1840-1930 gjorde över 1,3 miljoner svenskar valet att emigrera till Amerika. Det var många avsked och många familjer splittrades. Att en så stor del av befolkningen valde att lämna Sverige för det nya landet vittnar om att det fanns möjligheter och rättigheter på andra sidan Atlanten som saknades i fäderneslandet. Den stora utvandringen från Sverige, som tog fart under 1800-talets senare del, föranleddes av ett samhällsklimat präglat av dåliga ekonomiska förhållanden, politisk omyndighet och religiös ofrihet. Med hopp om och tro på att man var på väg mot ett bättre liv, steg man på båten som gick mot ett land där man kunde skapa sig en framtid som en fri man eller kvinna. Ryktet sade att man i Amerika inte behövde rätta sig efter någon överhet, och att man där kunde försörja sig själv och sin familj på det egna arbetet. När man säger att det var den enorma fattigdomen i Sverige som emigranterna ville lämna, ska man dock komma ihåg att de allra fattigaste sällan hade den möjligheten.

a) Man brukar säga att var femte svensk befann sig i Amerika runt 1910. Kan människor förflytta sig över gränser på samma sätt idag? Vilka kan göra det? Vilka har inte den möjligheten?
b) Vilka tror du är de främsta orsakerna till att stora befolkningsförflyttningar sker idag?