Passagerarlistor för svenska hamnar

Databasen omfattar cirka 1,4 miljoner emigranter till Nordamerika med flera länder, som utvandrat över följande hamnar:

Göteborg 1869-1951 (1 135 888 poster)
Malmö 1874-1928 (165 876 poster)
Stockholm 1869-1940 (34 887 poster)
Norrköping 1859-1922 (8 545 poster)
Kalmar 1881-1893 (3 338 poster)
Helsingborg 1929-1950 (413 poster)
Köpenhamn 1868-1898 (56 127 poster)
Hamburg 1850-1891 (21 708 poster)

Uppgifterna har hämtats från de passagerarlistor som agenterna för resorna från 1869 var ålagda att upprätta och inlämna till poliskammaren i respektive hamnstad. För de svenska hamnarna förvaras dessa listor idag på landsarkiven för respektive distrikt. Databasen innehåller följande uppgifter: efternamn, förnamn, kön, uppgift om medresenärer, yrke/titel, ålder, födelse- eller hemförsamling, län, destination, utresedatum, utresehamn, källkod. Uppgiften om födelseår har beräknats utifrån den angivna åldern vid avresan. Två möjliga födelseår anges därför.

Uppgifterna i databasen har skrivits in bokstavsrätt, det vill säga person- och ortnamn har registrerats exakt som de står i källan. Sålunda har gammalstavning tillämpats, till exempel dt för t-tt; f, fv och hv för v-ljudet; qv för kv; e för ä. Vidare har son-namn stavats bokstavsrätt med ett eller två s. När det gäller några vanliga varianter sker dock sökningen automatiskt på flera alternativ. Detta gäller son-namn med enkel- och dubbelstavning av s, det vill säga -son och – sson, samt C och K respektive V och W som begynnelsebokstav i både person- och ortnamn.

Källkoden hänvisar till band, sida och kontraktsnummer i passagerarlistorna. Där framgår, förutom de uppgifter som finns i databasen, även namnet på fartyget till England och agenten för resan. Förutom emigranter till Nordamerika (USA och Kanada), finns i databasen även ett mindre antal utvandrare till Danmark, Finland, Norge, Australien, Argentina, Nya Zeeland, Ryssland, Tyskland, Brasilien

Under 1960-talet registrerades det göteborgska källmaterialet av Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg. Resultatet av denna arbetsinsats föreligger i årsvisa maskinskrivna band 1869–1895 i landsarkivets expedition. Vidare har databasen utökats med svenskar som rest över Hamburg 1850–1891, vilka uppgifter har registrerats av Sten Aminoff. Dessutom har databasen tillförts svenskar som rest över Köpenhamn 1868–1898.
Databasen EmiHamn byggdes upp på 1990-talet i samarbete mellan Svenska Migrationscentret i Karlstad, Göteborgs-Emigranten och Landsarkivet i Göteborg. 1996 gjordes den enkelt tillgänglig på det nya lagringsmediet CD i samarbetsprojektet CD-EMIGRANTEN. 2014 digitaliserades databasen i den skandinaviska migrationsdatabasen Emiweb.