Riksföreningen Sverigekontakts personhistoriska arkiv

I Sverigekontakts uppgifter som ideell förening ingår alltsedan starten 1908 att samla in och vårda minnen av svenskarnas insatser över hela världen. Då den stora Göteborgsutställningen genomfördes sommaren 1923 hade föreningens ledning skapat en utlandssvensk avdelning med en imponerande bredd.
Nästa uppgift var att permanenta delar av utställningen men inget befintligt museum var berett att ta på sig uppgiften och samlingarna magasinerades tillfälligt. Hösten 1926 erhöll Riksföreningen statliga lotterimedel och följande höst kunde en fastighet med centralt läge inköpas i Göteborg. Hösten 1928 invigdes formellt Utlandssvenska Museet och Riksföreningen började att mera systematiskt bygga upp ett personhistoriskt arkiv. Visserligen lades museet ner redan 1942 men den personhistoriska insamling fortsatte fram till mitten av 1950-talet.
Dels skapades en klippsamling, där uppgifter från svenska, finlandssvenska och svenskamerikanska tidningar och tidskrifter klistrades upp på pappersark och sattes in i pärmar. Klippandet hade påbörjats redan 1926 och fortsatte alltså i cirka trettio år. Till arkivet kunde också fogas brev och småtryck.
Utlandssvenska Museet hade också en egen enkätblankett, som sändes ut till intressanta svenskar runt om i världen. Lydelsen på det tryckta formuläret var följande:

Till Utlandssvenska Museet i Göteborg
På begäran får jag härmed insända följande självbiografiska uppgifter:

Namn:
Föräldrar:
Född (När och var?)
Biografiska anteckningar:

Utförda arbeten:
Officiella utmärkelser:
Gift med:
När?
Barn (Födda när och var?)
Min nuvarande adress:
Följande av mig kända personer böra enligt min uppfattning medtagas i museets personhistoriska arkiv: Namn och adress Kort motivering för förslaget

Datering
Namnunderskrift

I många fall bifogades ett porträttfoto till de insända uppgifterna. Enkäten samlades in under 1920-talets sista år och några år framåt.
Detta personhistoriska arkiv kom till slut att bestå av 119 A4-pärmar, som ingick i Riksföreningens arkiv, överfört till Landsarkivet i Göteborg 1982. Under 2010 skannades innehållet i dessa pärmar av Sverige Amerika Centret i Karlstad och har infogats i Emiweb. Samlingen är sökbar på namn, källa, land och yrke.

Publiceringen av materialet i Emiweb sker i tre omgångar, först ut är pärm 1-24 och publiceras 28 augusti 2010.

Göteborg i juni 2010 Lennart Limberg